Anunt important

Inscrierile ca membru in SSCR + trimiterea formularului de activare pentru anul 2013/2014 (dovada a platii cotizatiei) se vor face de acum doar la adresa http://sscr.ro. Cei inscrisi deja aici sunt rugati sa isi faca cont si acolo daca doresc sa aiba o siguranta suplimentara pana cand vom face si importul datelor. Inscrierile la proiecte se fac dupa cum a fost anuntat si planificat. Multumim

Statut

Notă: Prezentul statut este ultima varianta la data de 26 oct 2011 conform documentelor si proceselor verbale publicate pe grupul oficial de discutii: sscromania . Statutul publicat la 12.09.2008 si completat de decizia AG din 25 ian 2011 publicată de secretarul national de atunci pe 25 si 27 ianuarie 2011 Modif art 36 cu data AG-ului si sigla din anexa 1.

STATUT

1. DENUMIRE
Art. 1 Denumirea Asociaţiei este “Societatea Studenţească de Chirurgie din România”. Asociaţia este denumită prescurtat SSCR.

2. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 2 Asociaţia are sediul central în Str. C.A. Rosetti, Nr. 42, Ap. 4, Sector 2, Bucureşti, dar aceasta îşi poate desfăşura activitatea la nivel naţional, putând înfiinţa filiale şi sucursale, ca structuri teritoriale, în vederea realizării scopului său, cu un număr minim de 5 membri, cu organe de conducere proprii şi având un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei. Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director;
Art. 3 Asociaţia funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, neguvernamentală, fără scop lucrativ, având caracter apolitic şi non-profit, fără scopuri religioase şi fără control sau ingerinţă din partea vreunei autorităţi exterioare. Aceasta se constituie pe durată nedeterminată;
Art. 4 Asociaţia se declară independentă de alte organizaţii sau sindicate, dar îşi rezervă dreptul de a întreţine cu acestea relaţii de colaborare şi de a-şi exprima punctul de vedere faţă de orice chestiuni de interes pentru membrii săi.

3. SCOP ŞI OBIECTIVE
Art. 5 Scopul Asociaţiei îl constituie pregătirea studenţilor la medicină de pe teritoriul României în domeniul chirurgical;
Art. 6 Asociaţia urmăreşte aprofundarea cunoştinţelor în domeniul chirurgical, îmbunătăţirea condiţiilor de practică medicală şi creşterea gradului de accesibilitate la resursele medicale pentru membrii săi. Se doreşte astfel evoluţia şcolii româneşti de chirurgie, încurajarea rezultatelor de marcă precum şi formarea unor generaţii de chirurgi de o calitate excepţională din punct de vedere uman şi profesional;
Art. 7 În vederea realizării scopului său, Asociaţia poate utiliza următoarele mijloace:
(1) Organizarea de cursuri suplimentare în domenii chirurgicale sau conexe chirurgiei;
(2) Iniţierea şi organizarea de programe şi activităţi specifice de instruire şi perfecţionare a membrilor săi, corespunzătoare intereselor Asociaţiei;
(3) Promovarea şi dezvoltarea chirurgiei experimentale;
(4) Organizarea şi promovarea practicii de vară în tară şi străinătate;
(5) Iniţierea şi dezvoltarea de contacte interne şi internaţionale cu alte structuri, organizaţii şi agenţii guvernamentale şi neguvernamentale cu activităţi similare;
(6) Medierea accesului la materiale de orice natură care ajută la dobândirea de cunoştinţe temeinice în domeniile de referinţă ale Asociaţiei;
(7) Editarea de materiale de informare şi documentare;
(8) Participarea la redactarea si distribuirea unor materiale de informare şi documentare împreună cu alte asociaţii de specialitate;
(9) Constituirea de baze de date pe probleme specifice domeniilor de interes ale Asociaţiei;
(10) Iniţierea şi participarea la programe de cercetare ştiinţifică în domeniul de referinţă;
(11) Facilitarea acordării de burse şi iniţierea, medierea sau promovarea unor programe de acest gen;
(12) Atragerea, administrarea şi utilizarea, conform legii şi prezentului statut, de resurse financiare şi materiale;
(13) Reprezentarea intereselor membrilor săi în cadrul demersurilor ştiinţifice sau educaţionale ale Statului Român sau ale diferitelor organizaţii cu programe de acest fel.
Art. 8 Principii de funcţionare ale Asociaţiei:
(1) Autonomia: filialele şi sucursalele îşi pot stabili integrarea lor în programe la nivel local. În cazul în care acestea se vor implica înt-un proiect naţional, aceastea se vor bucura de sprijinul Consiliului Director, aflându-se în acelaşi timp sub supravegherea stricta a acestuia;
(2) Voluntariatul: activităţile Asociaţiei sunt desfăşurate preponderent în regim de voluntariat de către membrii Asociaţiei sau persoanele care se alătură acestora pentru realizarea unui anumit program;
(3) Transparenţa în administrarea resurselor şi a activităţilor Asociaţiei;
(4) Parteneriat şi lucru în echipă;
(5) Profesionalism.

4. PATRIMONIU
Art. 9 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este suma de 6,6 milioane lei, reprezentând contribuţia membrilor fondatori. Patrimoniul Asociaţiei se completează din resurse financiare şi materiale atrase în condiţiile legii, sub forma de cotizaţii, contribuţii, taxe, donaţii, sponsorizări, legate sau orice alte forme permise de lege;
Art. 10 Pentru administrarea resurselor financiare atrase, Asociaţia poate deschide conturi la orice instituţie bancară în condiţiile legii;
Art. 11 Valoarea cotizaţiei se stabileşte de catre Consiliul Director. Ea va fi actualizată la începutul fiecărui an calendaristic. Fiecare filiala şi sucursală are dreptul să cheltuiască aceste fonduri pentru derularea activităţilor, plata serviciilor sau achiziţionarea de bunuri ce sunt legate de activitatea Asociaţiei;
Art. 12 Operaţiunile financiare ca şi utilizarea resurselor materiale ale Asociaţiei se derulează în condiţiile legii, cu angajarea semnăturii persoanelor autorizate;
Art. 13 Funcţiile de conducere ale Asociaţiei nu sunt remunerate;
Art. 14 În cazul dizolvării Asociaţiei, întreg patrimoniul rămas în urma lichidării va fi transmis Academiei de Ştiinţe Medicale;
Art. 15 În cazul dizolvării unei filiale sau sucursale, întreg patrimoniul rămas în urma lichidării este transmis către sediul central al Asociaţiei.

5. MEMBRI – DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
Art. 16 Sunt membri ai Asociaţiei persoanele fizice menţionate ca fondatori în actul de constituire, persoanele care dobândesc ulterior calitatea de membru pe baza solicitării scrise adresate Consiliului Director, ca şi persoanele juridice, reprezentate în condiţiile legii;
Art. 17 Pot adera ca membri persoanele fizice, indiferent de naţionalitate, convingeri politice, religie, sex şi vârstă, care, la momentul solicitării înscrierii, au statutul de student la una din Facultăţile de Medicină de pe teritoriul României. Aceste persoane trebuie să aibe un interes deosebit pentru ştiinţele chirurgicale. Persoanele juridice care se afiliază la Asociaţie pot fi filialele Asociaţiei, alte asociaţii ştiinţifice studenţeşti, precum şi alte asociaţii cu statut şi obiective conexe celor din prezentul Statut, în condiţiile legilor în vigoare. Pot deveni membri şi alte persoane cu contribuţie deosebită la dezvoltarea Asociaţiei dacă beneficiază de aprobarea expresă a Consiliului Director;
Art. 18 Nu poate deveni membru acea persoană care este membră a unei organizaţii ale cărei scopuri şi obiective vin în contradicţie cu scopul şi obiectivele Asociaţiei;
Art. 19 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
(1) De a participa la vot în cadrul Adunării Generale;
(2) De a alege şi de a fi aleşi în conducerea Asociaţiei;
(3) De a se informa cu privire la toate activităţile Asociaţiei;
(4) De a beneficia de resursele puse de Asociaţie la dispoziţia membrilor, în conformitate cu scopurile asociaţiei şi în limita posibilităţilor;
(5) De a participa la organizarea şi desfăşurarea activităţilor Asociaţiei;
(6) De a propune acţiuni care să ducă la îndeplinirea scopului Asociaţiei;
(7) De a reprezenta Asociaţia, pe bază de delegaţie scrisă, la reuniuni şi acţiuni interne şi internaţionale;
(8) De a adresa cereri şi reclamaţii la orice nivel al Asociaţiei şi de a solicita raspuns.
Art. 20 Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
(1) De a respecta Statutul Asociaţiei, regulamentul de ordine interioara şi hotărârile luate de Consiliul Director;
(2) De a achita cotizaţia anuala în cuantumul stabilit de Consiliul Director;
(3) De a participa la Adunările Generale;
(4) De a participa activ la buna desfăşurare a activităţii Asociaţiei şi la creşterea prestigiului acesteia;
(5) De a informa prompt şi complet organele de conducere ale Asociaţiei asupra activităţilor desfăşurate ca reprezentanţi ai acesteia, precum şi în legătură cu orice alte fapte ce interesează domeniul de activitate al Asociaţiei;
(6) De a nu întreprinde niciun fel de acţiuni de natură să lezeze în vreun fel scopul sau prestigiul Asociaţiei.
Art. 21 Membrii fondatori:
(1) Sunt membrii care au înfiinţat Asociaţia şi au semnat actul de constituire;
(2) Sunt scutiţi de cotizaţia anuală;
(3) Calitatea de membru fondator este inalienabilă şi pe viaţă;
(4) Beneficiază de acces la activităţile şi resursele Asociaţiei, în limita posibilităţilor şi în mod gratuit;
(5) Au drept de vot în Adunarea Generală.
Art. 22 Membrii de onoare:
(1) Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul Director, la propunerea preşedintelui;
(2) Pot fi membri de onoare persoanele fizice care prin activitatea lor sprijină în mod deosebit activitatea Asociaţiei sau care au demonstrat merite deosebite în relaţia cu Asociaţia, deasemenea preşedinţii care şi-au terminat mandatul la termen;
(3) Nu au drept de vot în Adunarea Generală, nu sunt obligaţi la plata cotizaţiei şi nu pot fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei; pot avea drepturi şi obligaţii suplimentare prevăzute în actele adoptate de Consiliul Director.
Art. 23 Membrii corespondenţi:
(1) Pot fi studenţi ai unei Facultăţi de Medicină sau Stomatologie din ţară sau din străinătate, medici stagiari, rezidenţi, doctoranzi sau medici dintr-o specialitate conexă domeniului de interes al Asociaţiei;
(2) Nu au drept de vot în Adunarea Generală, trebuie să plătească cotizaţia doar în măsura în care folosesc resursele şi participă la activităţile Asociaţiei, nu pot fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
(3) Pot dobândi acest statut fie la propunerea preşedintelui sau a unui membru din Consiliul Director, în urma votului acestui consiliu prin majoritate simplă, fie în urma depunerii unei cereri însoţite de o justificare, cerere care trebuie aprobată de preşedinte apoi de Consiliul Director.
Art. 24 Preşedintele de onoare:
(1) Este reprezentat de primul preşedinte al Asociaţiei, în cazul de fată de către dna. Olivia Alexandra Sgarbură iar acest statut este inalienabil şi pe viaţă;
(2) Poate convoca Adunarea Generală;
(3) Poate face propuneri către forurile de conducere ale Asociaţiei şi poate participa la orice întâlniri ale acestora la orice nivel;
(4) Este înştiinţat de orice hotărâre a forurilor de conducere ale Asociaţiei şi are drept de veto pentru hotărârile Consiliului Director. După exercitarea dreptului de veto, Consiliul trebuie să rediscute hotărârea iar, în caz de nerezolvare, problema în cauză este supusă atenţiei Adunării Generale.
Art. 25 Obţinerea calităţii de membru:
(1) Se face prin înscrierea solicitantului pe baza unei cereri tip care se gaseşte pe site-ul Asociaţiei www.sscr.ro la secţiunea “înscriere”;
(2) Se conferă de către Consiliul Director întrunit într-o şedinţă ordinară, după analizarea cererii;
(3) Solicitantul devine membru după plata taxei de înscriere în Asociaţie. Scutirea de taxă pentru înscriere se face numai în cazuri speciale, în urma unei cereri aprobate de către
Art. 26 Nerespectarea obligaţiilor statutare atrage după sine una din următoarele sancţiuni din partea Consiliului Director:
(1) Atenţionare;
(2) Avertisment scris;
(3) Decădere din funcţie;
(4) Excludere.
Art. 27 Împotriva unei sancţiuni se poate face apel la Adunarea Generală în termen de 10 zile.
Art. 28 Calitatea de membru se pierde prin pierderea calitătii de student al unei Facultăţi de Medicină de pe teritoriul României, prin retragere adresată în scris preşedintelui, excludere, deces sau prin încetarea activităţii Asociaţiei.
Art. 29 Cauzele de excludere sunt:
(1) Nerespectarea Statutului Asociaţiei, a regulamentului de ordine interioară şi a hotărârilor luate de către Consiliul Director;
(2) Aducerea de prejudicii morale sau materiale Asociaţiei sau organelor ei de conducere;
(3) Neplata cotizaţiei la termenele stabilite prin actele de funcţionare internă a Asociaţiei şi neîndeplinirea obligaţiilor de membru;
Art. 30 Hotărârea de excludere a unui membru din cadrul Asociaţiei este propusă de către Consiliul Director şi aprobată prin majoritate simplă de Adunarea Generală;
Art. 31 La pierderea statutului de membru al Asociaţiei, nu se poate revendica întoarcerea contribuţiilor acordate Asociaţiei.

6. ORGANIZAREA

Art. 32 Organele asociaţiei sunt:
(1) La nivel naţional:
(a) Adunarea Generala;
(b) Consiliul Director;
(c) Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.
(2) La nivel local:
(a) Adunarea Membrilor Filialei / Sucursalei;
(b) Comitetul de Conducere.
Art. 33 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei;
Art. 34 Adunarea Generală este constituită din totalitatea membrilor Asociaţiei;
Art. 35 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
(1) Stabileşte obiectivele generale şi situaţia Asociaţiei;
(2) Modifică şi aprobă statutul Asociaţiei numai cu acordul scris al Preşedintei de Onoare;
(3) Aprobă rapoartele anuale ale Consiliului Director şi ale cenzorului sau comisiei de cenzori precum şi exerciţiul bugetar pe anul precedent;
(4) Alege si revocă preşedintele;
(5) Alege şi revocă cenzorul sau comisia de cenzori;
(6) Hotărăşte excluderea membrilor care nu respectă statutul, regulamentul de ordine interioară sau hotărârile luate de către acesta;
(7) Hotărăşte înfiinţarea şi dizolvarea filialelor şi sucursalelor;
(8) Decide lichidarea Asociaţiei numai cu acordul scris al Preşedintelui de Onoare;
(9) Altele ce decurg din dispoziţiile legale şi din prezentul statut.
Art. 36 Adunarea Generala se întruneste statutar o data pe an în luna noiembrie (Adunare Generala Ordinara) în care este ales Presedintele si în sesiune Extraordinara, ori de câte ori este nevoie;
Art. 37 Convocarea Adunării Generale Ordinară se face în scris cu cel puţin 20 de zile înainte de data reunirii de către preşedinte sau de către înlocuitorul acestuia anuntând data, ora, locul şi ordinea de zi;
Art. 38 Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată de preşedinte din proprie iniţiativă pe baza solicitării Consiliului Director, de Preşedintele de Onoare, pe baza solicitării cenzorului / comisiei de cenzori sau a 1/3 din totalul membrilor cotizanţi, convocarea fiind făcută în scris cu minim 7 zile înainte de data stabilită;
Art. 39 Adunarea Generală este statutar constituită cu prezenta a 50% plus 1 din totalul membrilor cotizanţi ai Asociaţiei;
Art. 40 În cazul în care la prima convocare se constată neîntrunirea cvorumului conform articolului 39 din prezentul statut, preşedintele va convoca o nouă Adunare Generală în termen de maxim 15 zile, convocarea fiind acuta în scris în termen de 7 zile. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră statutar constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi;
Art. 41 Şedinţele Adunării Generale sunt prezidate de către Preşedinte, sau în absenţa acestuia de către Vicepreşedinte, sau, în lipsa acestuia de către un membru al Consiliului Director desemnat de către Preşedinte. Dezbaterile şi hotărările Adunării Generale vor fi consemnate într-un registru de procese verbale de către Secretar şi certificate prin semnătura membrilor cotizanţi care participa la Adunarea Generală;
Art. 42 Consiliul Director:
(1) Este alcătuit din Preşedinte de Onoare, Preşedinte, doi Vicepreşedinţi, Secretar şi Trezorier;
(2) Preşedintele Asociaţiei în exerciţiu işi alege cei doi Vicepreşedinţi, Secretarul şi Trezorierul;
(3) Poate convoca Adunarea Generală;
(4) Poate propune Adunării Generale demiterea Preşedintelui numai în condiţiile dizolvării simultane a Consiliului Director. În această situaţie, conducerea interimară va fi asigurată de către un membru al Asociaţiei ales de către Adunarea Generală;
(5) Modifică şi aprobă regulamentul intern de funcţionare al Asociaţiei;
(6) Hotărăşte acordarea calităţii de membru activ;
(7) Hotărăşte schimbarea locaţiei sediului central al Asociaţiei;
(8) Stabileşte programul de activităţi pe anul curent şi bugetul aferent acestuia;
(9) Aprobă mandatele pentru delegaţii Asociaţiei care participă la reuniuni naţionale şi internaţionale;
(10) Aprobă organigrama şi strategia de personal a Asociaţiei;
(11) Alege şi schimbă coordonatorii de proiect conform regulamentului de ordine interioară;
(12) Propune Adunării Generale strategiile de dezvoltare a Asociaţiei;
(13) Promovează activităţile organizaţiei;
(14) Întocmeşte şi prezintă Adunării Generale rapoarte financiare şi de activitate anuale;
(15) Aprobă afilierea SSCR la alte asociaţii precum şi afilierea altor asociaţii la SSCR;
(16) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege şi statut.
Art. 43 Consiliul Director este ales pentru o perioadă de 1 an şi asigură administrarea patrimoniului în raporturile cu terţii, hotărând asupra căilor de realizare a scopului propus de Asociaţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a prezentului statut, a regulamentului de ordine interioară şi a hotărârilor Adunării Generale;
Art. 44 Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, în întruniri periodice şi speciale. Întrunirile Consiliului Director vor fi convocate de către Preşedinte, sau de către jumătate din membrii Consiliului Director, prin trimiterea unei înştiinţări scrise în care se vor menţiona data, ora, locul şi scopul întâlnirii, către toţi membrii Consiliului Director, cu cel putin 3 zile înaintea unei asemenea întruniri;
Art. 45 Preşedintele Asociaţiei:
(1) Este ales de Adunarea Generala;
(2) Coordonează activitatea Asociaţiei;
(3) Înainte de a-şi prezenta candidatura trebuie să pună la dispoziţia tuturor membrilor obiectivele pe care le are în vedere de-a lungul mandatului său. În caz de nerespectare flagrantă a acestor obiective, membrii fondatori şi Consiliul Director pot propune demiterea sa;
(4) Mandatul său este de 1an, putând fi reînnoit cu jumătate de mandat. Un preşedinte nu poate deţine funcţia de conducere mai mult de 6 ani, indiferent de hotărârile ordinare sau extraordinare ale organelor de conducere;
(5) El reprezintă legal Asociaţia în relaţia cu terţii;
(6) Semneaza valid contracte şi acorduri de parteneriat, colaborare sau cooperare cu alte organizaţii, organisme şi instituţii interne sau externe în baza hotărârilor Consiliului Director;
(7) Reprezintă Asociaţia la întruniri, conferinţe şi alte evenimente;
(8) Calitatea de repetent este incompatibilă cu cea de Preşedinte al Asociaţiei;
(9) La terminarea mandatului, Preşedintele poate deveni membru de onoare;
(10) Prezidează şedinţele Consiliului Director şi Adunării Generale, cu excepţia Adunărilor Generale în care se discută situaţia sa;
(11) Asigură şi verifică toate aspectele de funcţionare legală a organizaţiei;
(12) Întruneşte, la nevoie, Consiliul Director şi Adunarea Generală;
(13) Deţine ştampila organizaţiei;
(14) Numeşte la începutul mandatului său cei doi vicepreşedinţi, secretarul şi trezorierul;
(15) Deţine actele de constituire ale asociaţiei;
(16) Are alte atribuţii prevăzute de lege sau care decurg din prezentul statut.
Art. 46 Vicepreşedinţii asociaţiei:
(1) Sunt numiţi de către preşedinte;
(2) Unul dintre ei, votat de Consiliul Director, înlocuieşte preşedintele în lipsa acestuia;
(3) Menţin comunicarea între forurile de conducere şi membrii asociaţiei;
(4) Sunt responsabili de difuzarea hotărârilor Asociaţiei;
(5) Întocmesc rapoarte, note, statistici despre activităţile Asociaţiei.
Art. 47 Trezorierul:
(1) Este ales de către preşedinte;
(2) Contrasemnează orice act fiscal sau financiar împreună cu preşedintele;
(3) Încasează la nevoie bani, cotizaţii, taxe de înscriere în Asociaţie;
(4) Menţine registrul de casă şi documentele financiare ale Asociaţiei;
(5) Prezintă în faţa Consiliului Director rapoarte semestriale privind situaţia financiar-contabilă, urmărind ca întreaga activitate să fie în concordanţă cu scopurile Asociaţiei.
Art. 48 Secretarul:
(1) Este ales de către preşedinte;
(2) Menţine şi păstrează arhiva de acte, procese verbale, cereri de adeziune, acorduri, lista membrilor şi alte date de logistică şi organizare ale Asociaţiei, cu axcepţia actelor de constituire care se află la preşedinte;
(3) Menţine inventarul patrimoniului Asociaţiei şi a folosirii acestuia;
(4) Colaborează cu vicepreşedinţii la menţinerea legăturii între forurile de conducere şi membrii Asociaţiei;
(5) Prezintă membrilor Consiliului Director, la cerere, date despre Asociaţie;
(6) Pregăteşte întâlnirile Consiliului Director şi Adunarea Generală.
Art. 49 Cenzorul sau comisia de cenzori:
(1) Este organul de control financiar intern al Asociaţiei;
(2) Este numit de către Adunarea Generală;
(3) Se întruneşte şi execută controale la orice nivel în cadrul Asociaţiei ori de câte ori este necesar;
(4) Verifică legalitatea operaţiunilor financiar-contabile;
(5) Poate participa, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului Director.
Art. 50 Pentru organizarea activităţii în vederea realizării scopurilor propuse, Consiliul Director poate dispune alcătuirea unui Comitet Ştiinţific, organizat pe departamente. Acest Comitet Ştiinţific are rol consultativ şi de a elabora proiecte şi strategii care vor fi supuse spre aprobare Consiliului Director.

7. FILIALE ŞI SUCURSALE:
Art. 51 Filialele Asociaţiei reprezintă puncte de lucru cu personalitate juridică în fiecare centru universitar medical de pe teritoriul României;
Art. 52 Sucursalele Asociaţiei reprezintă puncte de lucru fără personalitate juridică în fiecare centru universitar medical de pe teritoriul României;
Art. 53 Vor respecta statutul şi regulamentul Asociaţiei şi hotărârile Consiliului director;
Art. 54 Membrii lor se constituie din totalitatea membrilor SSCR din centrul universitar medical respectiv;
Art. 55 Directorul acesteia va fi împuternicit de către Consiliul Director în urma alegerilor ce vor avea loc între membrii cotizanţi ai SSCR din centrul universitar respectiv având ca martor un membru al Consiliului Director;
Art. 56 Directorul de Filială şi Sucursală
(1) Mandatul Directorului de filială / sucursală este de 1 an;
(2) Este ales de Adunarea membrilor filialei sau sucursalei din care face parte;
(3) Coordonează activitatea filialei / sucursalei;
(4) Înainte de a-şi prezenta candidatura trebuie să pună la dispoziţia tuturor membrilor obiectivele pe care le are în vedere de-a lungul mandatului său. În caz de nerespectare flagrantă a acestor obiective, membrii fondatori şi Consiliul Director pot propune demiterea sa;
(5) Mandatul său este de 1an, putând fi reînnoit cu jumătate de mandat. Un director de filială / sucursală nu poate deţine funcţia de conducere mai mult de 6 ani, indiferent de hotărârile ordinare sau extraordinare ale organelor de conducere;
(6) El reprezintă legal Asociaţia în relaţia cu terţii;
(7) Semneaza valid contracte şi acorduri de parteneriat, colaborare sau cooperare între filiala sau sucursala pe care o reprezintă şi organizaţii, organisme şi instituţii interne în baza hotărârilor Comitetului de Conducere;
(8) Reprezintă filiala / sucursala la întruniri, conferinţe şi alte evenimente;
(9) Calitatea de repetent este incompatibilă cu cea de Director de filială / sucursală;
(10) Prezidează şedinţele Comitetului de Conducere şi Adunării Membrilor Filialei / Sucursalei, cu excepţia Adunărilor Membrilor Filialei în care se discută situaţia sa;
(11) Asigură şi verifică toate aspectele de funcţionare legală;
(12) Întruneşte, la nevoie, Comitetul de Conducere şi Adunarea Membrilor Filialei;
(13) Deţine ştampila organizaţiei;
(14) Are alte atribuţii prevăzute de lege sau care decurg din prezentul statut.
Art. 57 Directorul îşi va numi doi directori adjuncţi, un secretar şi un trezorier care vor constitui Comitetul de Conducere al filialei sau sucursalei;
Art. 58 Fiecare filială şi sucursală va beneficia de cont bancar separat în care vor fi depuse cotizaţiile anuale ale membrilor sai, sponsorizările, donaţiile, etc. ;
Art. 59 Ele vor avea autonomie în ceea ce priveşte activităţile şi proiectele realizate cu condiţia să fie în domeniul de activitate al SSCR şi să respecte statutul şi hotărârile luate de Consiliul Director;
Art. 60 Proiectele naţionale sau proiectele care doresc a fi înscrise la concursuri de proiecte
pentru finanţare au nevoie de aprobare în cadrul Consiliului Director al SSCR;
Art. 61 Fiecare va prezenta Consiliului Director al SSCR un raport trimestrial de
activitate care va conţine:
(1) Lista membrilor înscrişi;
(2) Situaţia financiară;
(3) Proiectele desfăşurate.
Art. 62 Va trimite trimestrial la sediul Asociaţiei chitanţele şi facturile pentru a putea fi centralizate precum şi la solicitarea Consiliului Director.
Art. 63 Atributele filialelor şi sucursalelor Asociaţiei:
(1) Organizarea de şedinţe de comunicări din activitatea membrilor filialei cu o periodicitate constantă stabilită de Consiliul Director;
(2) Organizarea de cursuri practice de tehnici chirurgicale cu o periodicitate stabilita de Comitetul de Conducere;
(3) Încasează cotizaţiile anuale de la membrii filialei, taxe ce vor fi depuse în contul filialei respective.
Art. 64 Organizarea Adunării Membrilor Filialei / Sucursalei la data stabilită de Consiliul Director în şedinţă ordinară sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare.
Art. 65 Deleagă membri cu drept de vot în cadrul Adunării Generale într-o proporţie din numărul de membri cotizanţi, proporţie stabilită de Consiliul Director.

8. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 66 Asociaţia se dizolvă:
(1) De drept prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;
(2) Prin hotărârea judecătorească atunci când scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice sau în cazul în care se urmăresc alte scopuri sau obiective decât cele pentru care s-a constituit;
(3) Prin hotărârea Adunării Generale: Asociaţia se poate dizolva la cererea a 2/3 din numărul membrilor Asociaţiei numai cu acordul scris al Preşedintei de Onoare, această hotărâre fiind aprobată de 2/3 din totalul numărului membrilor prezenţi;
(4) Procesul verbal de dizolvare se depune în original la judecătoria în a cărei circumscripţii îşi are sediul SSCR în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 67 În cazul dizolvării Asociaţiei bunurile rămase în urma lichidării vor fi distribuite Academiei de Ştiinţe Medicale.

9. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 68 Asociaţia dispune de cont bancar, ştampilă şi siglă proprii (anexa 1). Consiliul Director împuternicete preşedintele şi trezorierul cu dreptul de a efectua operaţiuni financiar-bancare;
Art. 69 Asociaţia militează pentru afilierea la alte asociaţii naţionale şi internaţionale cu profil ştiinţific, în domeniul chirurgical, păstrându-şi atributele menţionate în prezentul statut. SSCR doreşte să fie o prezenţă dinamică în mediul medical, înainte şi după aceste afilieri;
Art. 70 Dispoziţiile prezentului Statut nu pot contraveni normelor legale în vigoare şi nu pot fi interpretate contrar acestora;
Art. 71 Aspectele organizatorice nemenţionate în statut vor fi prevăzute în Regulamentul de ordine interioară;
Art. 72 În absenţa unor dispoziţii exprese în prezentul Statut se aplică dispoziţiile generale prevăzute de actele normative în vigoare;
Art. 73 Prezentul statut adoptat în şedinţa Adunării Generale din data de 28.02.2008, întră în vigoare începând cu data de 29.02.2008;
Art. 74 Pe data intrării în vigoare a prezentului statut, se abrogă statutul Asociaţiei Societăţii Studenţesti de Chirurgie din România din data de 03.02.2004 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare;
Prezentul Statut a fost încheiat astăzi, 23.07.2008, în limba română, în 7 exemplare.

Anexa Nr.1
Emblema cu sigla Societăţii Studenţeşti de Chirurgie din România:

Preşedinte de Onoare Olivia Alexandra Sgarbură
Preşedinte: Florin Djendov
Vicepreşedinte: Gabriel Radu
Secretar:Cristian Toma
Trezorier:Alexandru Popescu